DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.5-18

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

В.І. Бондар

Анотація


У статті розкрито особливості психічного розвитку учнів
молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями та
обґрунтовано причини виникнення неуспішності у навчанні. Здійснено
аналіз першоджерел, присвячених проблемам інклюзивного та 

інтегрованого навчання дітей в закладах загальної середньої освіти,
узагальнено та систематизовано одержані вченими результати
досліджень. Виділено дві великі групи учнів: діти, у яких неуспішність у
навчанні зумовлена затримкою психічного розвитку різної етіології та
діти, у яких відставання у розвитку викликане органічними ураженнями
кори головного мозку. Діти першої групи, на наше переконання, здатні
навчатися в інклюзивних класах і за умов надання їм адекватної і
своєчасної корекційної допомоги вчителем та асистентом вчителя
можуть досягти високого рівня компенсації порушеного розвитку. Дітям
другої групи рекомендується здобувати освіту в класах компенсуючого і
розвивального навчання та соціально педагогічної підтримки в закладах
загальної середньої освіти за спеціальними навчальними програмами і
підручниками та за умов надання їм педагогічних, соціальних, медичних
та інших послуг.
У статті представлено якісно нову модель особистісно-
орієнтованої освітньої інтеграції дітей з шкільною неуспішністю, яка
пропонується як стратегічний напрям розбудови Нової української
школи. Основні положення цієї моделі ґрунтуються на дидактичних
принципах, ціннісних орієнтаціях, сучасних світоглядних позиціях
громадянського суспільства.


Ключові слова


освітня інтеграція; діти з особливостями інтелектуального розвитку; інклюзивна та інтегрована форми навчання; диференційовані класи; вчитель та асистент інклюзії; корекційний педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар В.І. Від рівних прав до рівних можливостей // Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: Практично зорієнтований посібник / За ред.І.Г.Єрмакова та ін. Дніпро «Інновація», 2018. – С.32-41.

Бондар В.І. Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Вип. ХХІ, Ч.1, Серія соціальна педагогіка, 2012. – С.7-27.

Бондар В.І. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні? / Віталій Бондар, Віктор Синьов, Владислав Тищенко // Рідна школа. – 2012. №8-9. – С.20 27.

Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: «МП Леся», 2011 – 528с.

Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2002. – С.238.

В.М.Синьов, В.І.Бондар Освітня інтеграція учнів з інтелектуальними порушеннями / В.М.Синьов, В.І.Бондар.: Мін-во освіти і науки України. Нац. Пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2015. – 398с.

Сухомлинський В.О. Найвідсталіші у класі /В.О.Сухомлинський // Вибр. тв. К.: «Рад.школа», 1977. – Т.5. – С.584-590.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.