ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В.І. Бондар ХНПУ імені Г.С.Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-13.5-18

Ключові слова:

освітня інтеграція, діти з особливостями інтелектуального розвитку, інклюзивна та інтегрована форми навчання, диференційовані класи, вчитель та асистент інклюзії, корекційний педагог

Анотація

У статті розкрито особливості психічного розвитку учнів
молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями та
обґрунтовано причини виникнення неуспішності у навчанні. Здійснено
аналіз першоджерел, присвячених проблемам інклюзивного та 

інтегрованого навчання дітей в закладах загальної середньої освіти,
узагальнено та систематизовано одержані вченими результати
досліджень. Виділено дві великі групи учнів: діти, у яких неуспішність у
навчанні зумовлена затримкою психічного розвитку різної етіології та
діти, у яких відставання у розвитку викликане органічними ураженнями
кори головного мозку. Діти першої групи, на наше переконання, здатні
навчатися в інклюзивних класах і за умов надання їм адекватної і
своєчасної корекційної допомоги вчителем та асистентом вчителя
можуть досягти високого рівня компенсації порушеного розвитку. Дітям
другої групи рекомендується здобувати освіту в класах компенсуючого і
розвивального навчання та соціально педагогічної підтримки в закладах
загальної середньої освіти за спеціальними навчальними програмами і
підручниками та за умов надання їм педагогічних, соціальних, медичних
та інших послуг.
У статті представлено якісно нову модель особистісно-
орієнтованої освітньої інтеграції дітей з шкільною неуспішністю, яка
пропонується як стратегічний напрям розбудови Нової української
школи. Основні положення цієї моделі ґрунтуються на дидактичних
принципах, ціннісних орієнтаціях, сучасних світоглядних позиціях
громадянського суспільства.

Біографія автора

В.І. Бондар, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, заслужений працівник освіти України

Посилання

Бондар В.І. Від рівних прав до рівних можливостей // Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: Практично зорієнтований посібник / За ред.І.Г.Єрмакова та ін. Дніпро «Інновація», 2018. – С.32-41.

Бондар В.І. Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка. Вип. ХХІ, Ч.1, Серія соціальна педагогіка, 2012. – С.7-27.

Бондар В.І. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні? / Віталій Бондар, Віктор Синьов, Владислав Тищенко // Рідна школа. – 2012. №8-9. – С.20 27.

Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: «МП Леся», 2011 – 528с.

Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2002. – С.238.

В.М.Синьов, В.І.Бондар Освітня інтеграція учнів з інтелектуальними порушеннями / В.М.Синьов, В.І.Бондар.: Мін-во освіти і науки України. Нац. Пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2015. – 398с.

Сухомлинський В.О. Найвідсталіші у класі /В.О.Сухомлинський // Вибр. тв. К.: «Рад.школа», 1977. – Т.5. – С.584-590.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Номер

Розділ

Статті