DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.312-324

ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КОРЕКЦІЙНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Н.В. Чередніченко, Л.В. Тенцер

Анотація


У статті розглядаються актуальні питання подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання. Наголошується на дизонтогенетичному формуванні навички письма в учнів, що мають дисграфію. На підставі якісного аналізу стану сформованості навички письма та провідних механізмів дисграфічних помилок розроблено авторську корекційну методику, яка базувалася на результатах констатувального експерименту, науково-методичних принципах корекції мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями письма, програмових вимогах щодо знань, умінь та навичок з предмету «Українська мова» для учнів 1 та 2 класу. Розкрито основні завдання, напрямки, зміст та організацію корекційно-розвивального логопедичного впливу, спрямованого на подолання у молодших школярів дисграфічних фонетико-графічних помилок та формування фонетико-графічних умінь та навичок.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский, Л.С. Избранные педагогические исследования. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 519с.

Данілавічютє, Е.А. Методика подолання фонемографічних відхилень у молодших школярів з ДЦП // Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Вип. 1. – К.: Актуальна освіта, 2004. – с.99 – 134.

Корнев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, предупреждение): Учебно-методическое пособие. – С.-Петербург: МиМ, 1997. – 284с.

Лурия, А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования: Учебное пособие. – М.: Издательский центр „Академия”, 2002. – с.17 – 76.

Соботович, Е.Ф., Гопиченко Е.М. Фонетические ошибки в письме умственно отсталых учащихся младших классов // Вибрані праці з логопедії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 250 – 261.

Тарасун, В.В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень. Науково-методичний посібник для загальних і спеціальних освітніх закладів. – К., 2007. – 151 с.

Чередніченко, Н.В., Тенцер Л.В. Практична реалізація наукових принципів корекційного логопедичного впливу на дітей із порушеннями писемного мовлення//Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць –.К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2013, №.24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.