DOI: https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019.13.324-340

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

А.Г. Шевцов, Н.В. Никоненко

Анотація


Проведений аналіз використання термінів у наукових та методичних роботах дозволяє говорити про неузгодженість тлумачення українських та іншомовних понять спеціальної освіти, що спонукає поставити питання про уніфікацію понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти. Ситуацію ускладнює невідповідність між кількістю сучасної довідникової термінологічної літератури зі спеціальної освіти та потребами зростаючої кількості педагогів, залучених до освіти осіб із обмеженнями життєдіяльності. Для вирішення зазначених проблем, а також для надання українським вченим можливості долучитися у світову спільноту та розвивати галузь відповідно до міжнародних стандартів. Досліджено, що значна частина понять галузі не відповідає вимогам до термінів. Запропоновано власну класифікацію лексики спеціальної освіти шляхом розподілу на лексико-тематичні групи. Зазначено, що у світовій та вітчизняній практиці термінологічні нововведення вводяться не лише словниками, але й нормативно-правовими документами.
 


Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід, І.К., Бурячок, А.А. та ін. (1970-1980). Словник української мови. В 11 т. Київ: Наукова думка. http://sum.in.ua.

Дефектологічний словник. За ред. В.І. Бондаря, В.М. Синьова. Київ : МП Леся, 2011. 528 с.

Гончаренко, С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Законодавство України про освіту. https://zakon.rada.gov.ua/laws/term /33965/sp?sp=:java-:max10.

Модельний закон про освіту СНД. Постанова № 13-8 від 03.04.1999. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/997_997.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних класів закладів загальної середньої освіти для дітей із особливими освітніми потребами. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.

Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.