ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Автор(и)

  • Л.П. Федорчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.334-344

Анотація

У статті висвітлено актуальні проблеми сьогодення, як реформування системи освіти України, впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти. У рамках окреслених проблем розглядається питання готовності медичного персоналу до роботи з особливими дітьми та дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. У статті представлено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань компетентності. Розглядається питання професійної компетентності медичних фахівців. Психолого-педагогічна компетентність середнього медичного працівника інклюзивного закладу освіти, розуміється як ступінь соціальної та психологічної зрілості людини, що передбачає певний рівень психічного розвитку особистості, психологічну готовність до співпраці з дітьми з особливими потребами. Існує необхідність створення сприятливих умов для розвитку учнів з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі, що дасть можливість інтегруватися в нього, враховуючи індивідуальні потреби.

На даний час в Україні не достатньо вивчена проблема формування психолого-педагогічної компетентності середнього медичного працівника в аспекті готовності до роботи в інклюзивному закладі освіти. Теоретичний аналіз наукової літератури свідчить про недостатній рівень організації освітнього процесу в рамках забезпечення формування психолого-педагогічної компетентності медичного працівника закладу освіти.

 

Біографія автора

Л.П. Федорчук

аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Посилання

Ворон М. Інклюзивна освіта: українські реалії / М. Ворон, Ю. Найда // Журнал «Підручник для директора». - Видавництво «Плеяди». - 2006. - Червень. -[Електронний ресурс]. -Режим доступу : ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=19

https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya;

.kyiv-oblosvita.gov.ua/osvitnya-diyalnist/.../3239-shcho-take-inklyuzivne-navchannya;

http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14#find;

http//stud.com.ua/86632/manadzmantkompetentnist;

Шишов С. Понятия компетенции в контексте качества образования/С. Шишов//Дайджест педагогических идей и технологий. Школа=парк-2002-№3. – С.20-21.;

Професійна освіта: [словник] / [уклад С. Гончаренко та інші за ред. Н. Ничкало]. – К.: Вища школа, 2000 – 380 с.;

Маркова А. Психология профессионализма/А. Маркова – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996.;

Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы: Пер. с англ., Изд. 2-е, испр. – М.: “Когито-Центр”, 2001. – 142 с.;

Овчарук О. Компетентності як ключ до формування змісту освіти // Стратегія реформування освіти України. - Київ.: К.I.С.2003. – 295 с.;

Татур Ю. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – с. 20-26.;

Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы», Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с. [Електронний ресурс]. – http://rc.edu.ru/rc/ bologna/works/zimnaya_l_sod.pdf 7

Холодная М. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. (Серия “Мастера психологии”).;

Родигіна І. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 8(32)).;

Браже Т. Из опыта развития общей культуры учителя/Т. Браже// Педагогика-1993. - №2. – с. 70-75.; 16. Павлютенков Е. Системный подход к профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ /Е. Павлютенков – Советская педагогика. – 1980. - №6. С. 76-80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-13

Номер

Розділ

Статті